تشک ویلچر لرد

1/220/000 تومان1/620/000 تومان

اسکوتر بورد

2/187/000 تومان

تخته ترانسفر لرد

4/500/000 تومان7/500/000 تومان

رمپ سیار ویلچر

260/000 تومان17/500/000 تومان

نوار ضد لغزش

850/000 تومان2/400/000 تومان

ارتفاع دهنده توالت فرنگی

375/000 تومان437/500 تومان

محافظ کنار تختی

937/500 تومان