آیا ارتقاء مناسب سازی به اقتصاد محلی کمک می‌کند؟

ارتقاء مناسب سازی

آیا ارتقاء مناسب سازی به اقتصاد محلی کمک می‌کند؟ ارتقاء مناسب سازی و تاثیرات اقتصادی اش موضوع مهمی است. اجرای قانون جامع حمایت از حقوق دارای معلولیت می‌تواند برایدولت ها پرهزینه باشد. در این گزارش بررسی می کنیم چه طور اجرای یک قانون و ارتقای مناسب سازی پر هزینه می تواند به اقتصاد محلی کمک […]