مشارکت افراد معلول در کارهای روزمره

مشارکت افراد معلول

مشارکت افراد معلول در کارهای روزمره مشارکت افراد معلول در کارهای روزمره مستلزم انجام اقدامات و اتخاذ سیاست‌هایی است که با هدف شناسایی و برطرف کردن موانعِ فیزیکی، ارتباطی، نگرشی طرح‌ریزی شده‌اند. این مشکلات مانع از مشارکت کامل افراد معلول همانند افراد سالم می‌شود. مشارکت می‌تواند شامل حوزه‌های زیر باشد: در صورتی می‌توانیم از دربرگرفتن […]