‏مناسب سازی معابر معلولین و موانع فرهنگی

مناسب سازی معابر

‏مناسب سازی معابر معلولین و موانع فرهنگی این مقاله بر گرفته شده از پژوهش با هدف تعیین وضعیت نگرش مدیران ادارات دولتی شهر اصفهان نسبت به طرح مناسب سازی معابر جهت آمد و شد آسان، بدون دلهره، اضطراب و نگرانی جانبازان و معلولان و شناسایی موانع فرهنگی – اجتماعی این طرح در شهر اصفهان به […]