چک لیست مناسب سازی اقامتگاه‌ها و بومگردی‌ها

چک لیست مناسب سازی اقامتگاه‌ها و بومگردی‌ها

چک لیست مناسب سازی اقامتگاه‌ها و بومگردی‌ها چک لیست مناسب سازی اقامتگاه‌ها و مناسب سازی بومگردی‌ها اصول و قواعد خاص خودشان را دارند. در اینجا یک راهنما برای خودارزیابی میزان دسترس‌پذیری در اقامتگاه‌ها و بومگردی‌ها برای شما تهیه شده است. علاوه بر این، از این پرسشنامه می‌توان برای بازسازی و یا بازنگری در امکانات یک […]