پرداخت کمک هزینه مناسب سازی مسکن و خودرو 

کمک هزینه مناسب سازی خانه و خودرو

کمک هزینه مناسب سازی مسکن و خودرو در بسیاری از کشورهای دنیا به صورت کمک هزینه مناسب سازی نبوده و بصورت پرداخت کامل است. مناسب سازی کاری تخصصی و بسیار حساس است که باید با دقت زیاد انجام شود. تجهیزات مناسب سازی باعث می شوند احتمال بروز آسیب به فرد دارای معلولیت یا سالمندرا کم […]