مناسب سازی شهرها چگونه اتفاق می افتد؟

مناسب سازی شهرها

مناسب سازی شهرها چگونه اتفاق می افتد؟ سازمان بهداشت جهانی اظهار کرده است که 15 درصد جمعیت جهان را افراد دارای معلولیت تشکیل داده‌‌اند. با افزایش جمعیت در جهان، افراد بیشتری تمایل به زندگی در شهرها خواهند داشت. این بدان معناست که تعداد افراد دارای معلولیت در شهرها زیاد خواهد شد و درنتیجه به امکانات […]