شرکت لرد

وام برای مناسب سازی خانه

وام مناسب سازی خانه

وام برای مناسب سازی خانه وام برای مناسب سازی خانه افراد دارای معلولیت اگر واقعا پرداخت شود کمک بزرگی به مناسب سازی منازل افراد دارای معلولیت خواهد بود. در کنار نامناسب بودن فضاهای شهری چالش مهم و جدی افراد دارای معلولیت عدم مناسب بودن فضای خانه است. مهمترین چالش ها عبارتند از سرویس بهداشتی و […]